Školní poradenské pracoviště

E-mail pro případ, že si nevíte s něčím rady:

duvera@zsmsjiraskova.cz

Ve škole byl zřízen preventivní tým ve složení Mgr. Jana Suková, Mgr. Linda Kroupová, Mgr. Michaela Štrojsová, Mgr.Bc. Lenka Dolníková, Dis., Mgr. Petr Novák

Oblasti řešení problémů nebo potíží:

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Všem těmto žákům je naše škola otevřená. Výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence spolu se všemi pedagogickými pracovníky školy při jejich výchově a vzdělávání spolupracují.

Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Členění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Vzdělávání žáků se specifickými  poruchami učení a chování, vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve výuce žáka.

Na základě těchto vybraných opatření prvního stupně třídní učitel vypracuje plán pedagogické podpory žáka, který je vyhodnocen po třech měsících. S plánem je seznámen žák, zákonný zástupce a všichni vyučující žáka.

Žáky, u kterých výchovné a vzdělávací problémy přetrvávají a žáky s podezřením na vývojové poruchy učení, posílá výchovný poradce po konzultaci s třídním učitelem, speciálním pedagogem a souhlasem zákonného zástupce žáka k vyšetření do Pedagogicko- psychologické poradny Středočeského kraje pracoviště Kladno nebo do Speciálně pedagogického centra při Základní škole a Praktické škole Kladno. Na základě závěrů vyšetření a doporučení jsou žáci podle druhu poruchy a přiznaného stupně podpůrného opatření při výuce vyučujícími  zohledňováni. Pokud mají žáci v závěru vyšetření přiznán druhý či vyšší stupeň podpůrných opatření, doporučení k integraci, rodiče požádají školu o vypracování individuálního vzdělávacího plánu. Po konzultaci se školským poradenským pracovištěm je do tří měsíců vypracován. Tito žáci mohou být zařazeni do reedukační péče v rozsahu hodin podle doporučení poradenského pracoviště. Na prvním i druhém stupni pracují samostatné reedukační skupiny pod vedením vyškolených pedagogů k výuce žáků se specifickými poruchami učení. Reedukační péče je zařazena před a nebo po vyučování v den, kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin.

Ředitelství školy uzavírá se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím IVP dohodu o vzájemné spolupráci při nápravě poruchy. S IVP jsou seznámeni i samotní žáci.  Souhlas  potvrzují podpisem. Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem jedenkrát ročně  IVP hodnotí.

Na doporučení školského pedagogického zařízení v rámci přiznaných podpůrných opatření škola upraví očekávané výstupy stanovené ŠVP ( od třetího stupně podpory bude úroveň výstupů v souladu s RVP pro základní vzdělání z ledna 2016).

V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dochází k úpravám vzdělávacích obsahů. Část vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru.

Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole

Konkrétní způsoby výuky, reedukace, pomůcky používané při nápravě,  hodnocení žáka vychází z doporučení školského pedagogického zařízení a přiznaného stupně podpůrného opatření. Tento způsob výuky je též konzultován a projednán se zákonným zástupcem žáka.

Součástí IVP jsou individuální tématické plány předmětů, v kterých je žák zohledňován.  Plnění IVP je jedenkrát ročně u každého žáka hodnoceno a konzultováno s odborným pracovníkem pedagogického pracoviště a projednán s rodiči.

Na základě závěrů školského pedagogického zařízení je možno prodloužit základní školní vzdělávání na 10 let.

Zvláštní péče je těmto žákům věnována v profesní orientaci. Se souhlasem zákonného zástupce jsou v prvním pololetí posledního ročníku ZŠ pedagogickým pracovištěm k profesní orientaci vyšetřeni.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků s SPU a SPCh, s přiznanými podpůrnými opatřeními

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. O  slovního hodnocení žáka žádá jeho zákonný zástupce a rozhoduje ředitel školy.

V hodnocení u žáků s SPU  vyučující respektují doporučení  a závěry poradenského zařízení. Podle druhu a stupně SPU  především zohledňují: sníženou kvalitu grafického projevu, úpravy sešitů, individuální tempo, horší kvalitu pozornosti, psychomotorický neklid, výkyvy, kolísaní ve výkonnosti, sníženou schopnost aplikace gramatických  pravidel,horší kvalita čtenářských dovedností.

Hodnocení žáků s třetím a vyššími přiznanými podpůrnými opatřeními vychází z plnění upravených očekávaných výstupů a plnění IVP.  Hodnocení pedagog často bude konzultovat s pracovníkem školského pedagogického zařízení.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte.

Naše škola je připravena rozvíjet talent u těchto nadaných a mimořádně nadaných žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s Pedagogicko-psychopogickou poradnou Středočeského kraje – pracoviště Kladno a na základě závěrů odborného vyšetření jsou pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s výchovným poradcem a speciálním pedagogem připraveni na žádost rodičů vypracovat IVP. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky.

Pro nadané žáky vypracovává učitel daného předmětu plán pedagogické podpory ,

V rámci výuky matematiky je zařazována práce v diferencovaných skupinách. Učitelé pro ně připravují a zadávají školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jejich dovedností a nadání.

Výuka anglického jazyka probíhá v diferenciovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáka s možností přestupu mezi skupinami.

Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod.

Žáci se zájmen o přírodu a nadáním na přírodní vědy si své znalosti mohou rozšiřovat volbou volitelného předmětu praktikum z přírodopisu, v rámci mimoškolní přípravy na přírodovědné soutěže a v zájmovém kroužku Poznáváme přírodu.

Výtvarně nadaným žákům jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základní umělecké škole, svými pracemi reprezentují školu v mnohých soutěžích.

Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Školu vždy čestně reprezentují.

Může se stát, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká–li v jedné oblasti, v jiné je průměrný.

Vzdělávání žáků  etnicky znevýhodněných a sociálně ohrožených

Jedná se o žáky etnicky odlišné od majoritní skupiny. Děti málo stimulované, většinou špatně připravené na školní docházku. Žáci nepřikládají vzdělání patřičnou hodnotu.

Práce s těmito dětmi je pro vyučující  učitele velmi náročná, vyžaduje individuální přístup. Třídní učitelé spolupracují s jejich zákonnými zástupci. V případě, že žák neplní základní školní povinnosti a rodiče nápravu nezajistí, vypracuje třídní učitel se speciálním pedagogem nejdříve plán pedagogické podpory, který vyhodnotí po třech měsících. V případě nedosažení žádoucích výsledků bude zákonným zástupcům doporučeno vyšetření v školském pedagogickém zařízení. 

Se souhlasem zákonného zástupce škola žáka sama objedná  na vyšetření. Této pomoci využívá, především pokud se jedná o problémy výchovné, zdravotní, etnické a sociální. V průběhu terapie výchovný poradce školy konzultuje řešení problému a jeho nápravu se zákonným zástupcem a s jejich souhlasem i s pracovníkem střediska.

Při řešení velice závažných  výchovných  problémů žáků  škole pomáhá Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež – detašované pracoviště Slaný.

Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním

Vzdělávání žáků se  speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postiženi)

Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat ve třídách  na 1. a 2. stupni školy podle přiznaného stupně podpůrných opatření . Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného IVP v běžných třídách podle ŠVP školy, od 3. stupně podpůrného opatření bude úroveň výstupů v souladu s RVP pro základní vzdělávání z ledna 2016 .

V rámci disponabilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých žáků předměty speciální péče – zejména: prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených, zraková a sluchová stimulace, práce s optimálními pomůckami, logopedická péče, zdravotní tělesná výchova.

Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci s SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi( jednomu či více) při přizpůsobování se školnímu prostředí a který bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem  s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení)

Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy podle stupně přiznaného podpůrného opatření. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného  individuálního vzdělávacího plánu podle ŠVP školy, od 3. stupně podpory bude úroveň výstupů v souladu s RVP pro základní vzdělávání z ledna 2016. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová a stávající podmínky nelze změnit (škola má výjimku z hygienických požadavků), je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi  ( jemu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí. Bude také pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsobu komunikace ve třídě i mimo vyučování.

Vzdělávání žáků s autismem

Jedná se o žáky s lehčími formami  (s autistickými rysy). Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu ŠVP školy a od přiznaného třetího podpůrného stupně bude úroveň výstupů v souladu s RVP pro základní vzdělávání z ledna 2016.

Učitel musí s žáky stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s takto postiženými spolužáky.

Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobování se školnímu prostředí. Bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.

Vzdělávání žáků s více vadami

Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd, od 3. stupně podpory bude úroveň výstupů v souladu s RVP pro základní vzdělávání z ledna 2016 a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku.

Výchovný poradce

Zabezpečuje oblast kariérového poradenství a diagnosticko-poradenské činnosti, které jsou zaměřeny k volbě vzdělávací cesty žáka. 

 • Výchovný poradce: Mgr. Jana Suková
 • e-mail: jana.sukova@zsmsjiraskova.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 14.35 - 15.20 nebo kdykoli dle domluvy

Všeobecné úkoly

informační a poradenská činnost pro žáky a rodiče

 • informace o vzdělávací nabídce regionu
 • informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesích
 • informace o harmonogramu přijímacího řízení a jeho podmínkách
 • seznamování s informačními zdroji k volbě povolání (burza škol, dny otevřených dveří, internet, informační letáky a příručky atd.)

koordinace aktivit školy souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
metodická, poradenská a informační činnost pro třídní učitele a ostatní pedagogy
průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštní pozorností k nerozhodnutým žákům, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k nadaným žákům
organizace informačních aktivit pro žáky a rodiče

 • přednášky a besedy
 • exkurze, náborové akce zástupců škol
 • burzy studijních a učebních oborů

spolupráce s partnery školy

 • pedagogicko-psychologická poradna
 • úřad práce
 • střední školy, učiliště
 • pediatři
 • zástupci zaměstnavatelů
 • rodiče
 • ostatní odborníci

administrativní zabezpečení harmonogramu přijímacího řízení

 • zpracování podkladů k vyplnění přihlášek, kontrola údajů
 • evidence odeslaných přihlášek
 • evidence výsledků rozmisťovacího řízení
 • evidence odvolacího řízení
 • závěrečné hodnocení

Školní metodik prevence

působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem. Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých aktivitách vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 • Školní metodik prevence: Mgr. Linda kroupová
 • e-mail: linda.kroupova@zsmsjiraskova.cz
 • konzultační hodiny: Po: 11.30 - 12.30 hod. (po dohodě kdykoliv)
 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení 
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů 
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik 
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů 
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, Městskou policií Kladno, OSPOD, PPP a dalšími odborníky 
 • spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy 
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků 
 • poskytování informačních a metodických materiálů 
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
 • individuální přístup k problémům jednotlivců i celých třídních kolektivů
 • okamžité řešení problémů

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Dále nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat.

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Vykonává činnosti depistážní, diagnostické, intervenční, metodické a koordinační. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 • Školní speciální pedagog: Mgr. Michaela Štrojsová
 • e-mail: michaela.strojsova@zsmsjiraskova.cz
 • Konzultační hodiny pro zákonné zástupce, žáky a učitele:
  Út: 12
  .30 - 13.30 hod. (po předchozí domluvě nebo podle individuální dohody)

Školní Psycholog

Školní psycholog provádí diagnostiku třídních kolektivů a rozumových schopností. Zároveň uskutečňuje vztahovou prevenci ve vybraných třídách a pomáhá pedagogům s obsahem a rozvíjením třídnických hodin. Jeho role zahrnuje i pomoc při řešení konfliktních interakcí v třídě a poskytování poradenské a konzultační pomoci žákům a jejich zákonným zástupcům.

 • Školní psycholog: Mgr.Bc. Lenka Dolníková, Dis.
 • e-mail: lenka.dolnikova@zsmsjiraskova.cz
 • Konzultační hodiny pro zákonné zástupce, žáky a učitele:
  Po a Út: dle domluvy

Řešení kyberšikany

Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost.

Zbraně (praktiky) kyberšikany
Mobil
•   SMS/MMS/videa nevhodného obsahu (urážení, zastrašování…)
•   volání, prozvánění
•   natáčení/focení a následné zveřejňování natočeného/vyfoceného (rozesílání dalším lidem, umístění na YouTube apod.)
Internet
•   zakládání falešných profilů nebo změna původního
•   zakládání profilů proti nějaké osobě
•   e-maily nevhodného obsahu
•   krádež hesel a následné zneužití účtů
•   obtěžování přes webkamery a IM (Skype, Teams, WhatsApp, Messenger…)

Konzultace a pomoc při řešení kyberšikany

 • Ředitel školy a ICT koordinátor: Mgr. Petr Novák
 • e-mail: petr.novak@zsmsjiraskova.cz
 • Konzultační hodiny pro zákonné zástupce, žáky: Út: 12.30 - 13.30 hod. (po předchozí domluvě nebo podle individuální dohody)