Mateřská škola

Aktuální informace

Výsledky zápisu na školní rok 2020/2021

1. 6. 2020

Seznam přijatých dětí na školní rok 2020/2021 najdete v příloze.

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby donesli vyjádření lékaře do mateřské školy kdykoliv v týdnu od 24.08. do 28.08.2020 (pokud už ho nedodali během zápisu).

Dále žádáme rodiče nepřijatých dětí, aby přišli do MŠ podepsat rozhodnutí o nepřijetí ve dnech:

 • 29.06.2020 od 8:00 hod. do 15:00 hod.
 • 01.07.2020 od 8:00 hod. do 15:00 hod.
 

Ke stažení:

 

Rozloučení s předškoláky

31. 5. 2020

Vážení rodiče,

nechceme nechat odejít předškoláky do základní školy bez rozloučení.

Proto jsme rozloučení s předškoláky předběžně naplánovali na konec srpna. Přesný termín a podrobnější informace se dozvíte během srpna zde na webových stránkách ale také od třídní učitelky formou emailu.

Budeme se na Vás i na všechny předškoláky těšit.

 

Školné za měsíc červenec a srpen

31. 5. 2020

V měsíci červenci a srpnu MUSÍ, dle pokynů Magistrátu města Kladna, poměrnou část „školného“ uhradit všichni zákonní zástupci (a to  i ti, kteří prázdninového provozu pro své děti nevyužili).

Červenec: Částka za školné: 224 Kč

Srpen: Částka za školné: 200 Kč 

Platba je splatná vždy do 15. dne v měsíci na účet: 2187070277/0100, variabilní symbol: 2600, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte!

Školné samozřejmě neplatí předškolní děti (před nástupem do ZŠ) a děti s OŠD.

 

Ošetřovné od 01.06.2020

27. 5. 2020

Vážení rodiče,

ČSSZ zveřejnila nový výkaz péče (k uplatnění nároku na ošetřovné), který můžete použít od 01.06.2020.

Podrobnější informace k ošetřovnému

 
 

Vyzvedávání věcí z MŠ

20. 5. 2020

Vážení rodiče,

připomínáme, že někteří z vás si stále nevyzvedli věci svých dětí.

Můžete si je vyzvedávat vždy od 8:00 hod. do 12:00 hod. a poté od 14:30 hod. do 15:30 hod.

Děkujeme

 

Pravidla mateřské školy, spojená s COVID-19

7. 5. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-COV-2, si Vás dovolujeme upozornit na přísná pravidla, kterými se naše Mateřská škola řídí.

Při prvním vstupu do Mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin, stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Bez podepsání těchto prohlášení nemůže být dítě poprvé vpuštěno do Mateřské školy!

 1. Do Mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka a to i samostatně, nejen v kombinaci! Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do Mateřské školy vstoupit (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí).
 2. Rodič předává dítě přítomnému pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.
 3. V případě, že se během dne u dítěte projeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (v co možná nejkratším časovém úseku) do Mateřské školy přijet.
 4. U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu!
 5. Před vstupem do třídy Mateřské školy si dítě za pomoci personálu školky řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Chráníte tak nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.
 • V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění a v rámci onemocnění COVID-19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny, včetně důležitého prvku nácviku hygienického mytí rukou u dětí.
 

Platby za školné

6. 5. 2020

Vážení rodiče,

jelikož je naše MŠ od 18.03.2020 uzavřena, školné se platí jen k 17.03.2020. Poměrná částka za 12 dní provozu je 384 Kč. Zbytek peněz vám bude vrácen při vyučtování.

 • Za měsíc duben 2020 se školné NEHRADÍ!
 • Za měsíc květen 2020 školné platí jen ti rodiče, kteří své dítě přihlásili k provozu od 25.5. Celková částka za 5 dní provozu je 185 Kč.
 • Za měsíc červen 2020 školné platí jen ti rodiče, kteří své dítě přihlásili k provozu.

Rodiče, kteří nevyužili možnost přihlásit své dítě na provoz od 25.5. do 30.6.2020, školné NEPLATÍ!

Děkujeme za spolupráci

 

Znovuotevření mateřské školy

5. 5. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT se od 25. 5. 2020 opětovně otevírají kladenské mateřské školy.

Účast dětí v MŠ je umožněna jen předem přihlášeným dětem. 
Upozorňujeme, že přijetí dítěte je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz příloha).

 • Složení třídy je neměnné a dítě tedy nemůže přecházet do jiné třídy.
 • Vzájemný kontakt tříd je omezený.
 • Pedagogičtí pracovníci školy provádí důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.
 • Nebudou probíhat žádné zájmové aktivity (kroužky).
 • Aktivity budou přizpůsobeny tak, aby mohly být realizovány na zahradě MŠ.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a mýdlem.
 • Stravování v mateřské škole bude probíhat v běžné podobě. 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu rouškou.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Základní pravidla pro provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.
 • Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

 

Ke stažení:

 

Pomoc sociálního pedagoga

3. 4. 2020

Vážení rodiče, pokud byste potřebovali pomoc sociálního pedagoga, obracejte se na mě kdykoliv prostřednictvím e-mailu: kristyna.hanzakova@zsmsjiraskova.cz

Kompetence sociálního pedagoga jsou součástí tohoto příspěvku.

Děkuji

Kristýna Hanzáková, DiS.

 

Ke stažení:

 

Náměty a nápady pro rodiče

17. 3. 2020

Milí rodiče,

jelikož si velice vážíme vaší ochoty a spolupráce, připravíme pro vás různé inspirace, jak hravou formou zaměstnat vaše děti. Materiály vám budou postupně formou e-mailů rozesílat vaše třídní paní učitelky.