Přijímací zkoušky na SŠ

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022

 přijímací zkouška 2021

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“): www.msmt.cz/dokumenty-3/skolskyzakon Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“): http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-353-2016-sbprijimaci-rizeni-od-skolniho?highlightWords=353%2F2016 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“): www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“). Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT:

www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz.

 

Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín:

  • čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového: 1. termín 12. dubna 2021, 2. termín 13. dubna 2021
  • obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 14. dubna 2021, 2. termín 15. dubna 2021

Náhradní termín pro všechny uvedené obory:

  • 1. termín 12. května 2021, 2. termín 13. května 2021

Termín pro odevzdávání přihlášek

  • pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.  

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná.

Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.