Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,
volba správné školy může mít zásadní důsledky pro budoucnost Vašeho dítěte. Pokud jste se rozhodli pro naší školu, pak Vás i Vašeho budoucího prvňáčka srdečně  zveme k zápisu do 1. ročníku naší školy.

Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách, v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít uvedené kontakty.

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy na školní rok 2024/2025

Termín zápisu pro školní rok 2024 - 2025

pátek 19. dubna a sobota 20. dubna 2024. V pátek od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.

Termíny pro podání přihlášky a rezervace termínu osobního zápisu

​1. Podání žádosti o přijetí a rezervace termínu je možné v  termínech od pondělí 1. dubna do čtvrtka 18. dubna 2024 do 12.00 hodin.Formulář pro online zápis na serveru zapisyonline.cz

 • žádost vyplníte pomocí online formuláře dostupného na portálu online zápisy.
 • před zahájením zápisu doporučujeme zhlédnout obecné nicméně detailní videonávod

Vyplněnou žádost o přijetí, která vám po online registraci přijde do vaší e-mailové schránky není nutné tisknout a nosit do školy v případě osobního zápisu. V ostatních případech, doručte do školy jedním z následujících způsobů.

 • do datové schránky školy 5ikfcxw
 • e-mailem na adresu podatelna@zsmsjiraskova.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 • poštou

Každé žádosti, kterou škola obdrží, přidělí identifikační číslo. Toto číslo bude sděleno přímo zákonným zástupcům. Pod tímto identifikačním číslem bude založen spis žáka. Na internetových stránkách školy bude po ukončení správního řízení zveřejněn seznam přijatých žáků; neuvádíme jméno, ale právě identifikační číslo žáka. 

Rezervovaní žadatelé budou mít při osobním zápisu přednost před ostatními.

Při žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit: 

 • doporučení dětského lékaře, 
 • vyjádření školského poradenského zařízení (vyšetření PPP). 

V případě, že přihlášku a rezervaci termínu nechcete, nemůžete nebo nestihnete podat v daném termínu, můžete samozřejmě přijít přímo v dny konání zápisu. Rezervované termíny mají ale vždy přednost a může se tak stát, že budete muset chvíli počkat, než se vám někdo ze zaměstnanců bude moci věnovat. Administrativa spojená se zápisem bude navíc o něco delší než v případě vyplněné rezervace.

Odklad povinné školní docházky

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 37 Odklad povinné školní docházky:

 1. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 2. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 3. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
 4. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Spádová oblast

Dle závazné vyhlášky  o školských obvodech spádových základních škol vydané zastupitelstvem města Kladna na svém zasedání dne  20. března 2024.

Tato vyhláška stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených Statutárním městem Kladnem.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Školský obvod vymezen ulicemi: Adolfa Kožíška, Boženy Němcové,  Dolní, Důlní, Dvořákova, Havlíčkovo nám., Husova, Chelčického, Jana Opletala, Jar. Seiferta, Jiráskova, Josefa Drmly, Jungmannova, K Březinám, K Rovinám, Karla Rezka, K Lípám, Ladislava Nováka, Lomená, Lva Nikolajeviče Tolstého, Na Palouku, Na Pískách, Nad Oleškou, Nad Školou, Nerudova, Palackého, Pod Kamenným vrchem, Pod Kuklíkem, Pod Lesním divadlem, Pod Líšnicí, Pod Šibencem, Příční, Rosálie Hájníkové, Sokola Tůmy, Svojsíkova, Šturzova, Trojská, Truhlářská, Třebízského, U Studny, V Blatech, Václava Beránka, Vyšehrad, Josefa Pletichy, Za Parkem, Za Školou, Žižkova

Celé znění vyhlášky na webových stránkách města Kladna .

V případě volné kapacity, která činí 30 žáků, na naší škole samozřejmě rádi uvítáme i děti z jiné spádové oblasti.

Zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny na www stránkách školy a ve vývěsce u ubrány školy po schválení zřizovatelem Magistrátem města Kladna. Pro výsledek zápisu potřebují zákonní zástupci znát své registrační  číslo, které obdrželi v rámci registrace nebo při administrativní části zápisu. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správního řízení o přijetí k povinné školní docházce.

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.