Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,
volba správné školy může mít zásadní důsledky pro budoucnost Vašeho dítěte. Pokud jste se rozhodli pro naší školu, pak Vás i Vašeho budoucího prvňáčka srdečně  zveme k zápisu do 1. ročníku naší školy.

Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách, v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít uvedené kontakty.

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 ze dne 5. 3. 2021 bude zápis probíhat následujícím způsobem. 

Zápis proběhne v  dubnu 2021 bez osobní přítomnosti dětí. Škola upřednostňuje a žádá zákonné zástupce, aby podávali žádost k  základnímu vzdělávání i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

Termíny pro podání přihlášky

​1. Podání žádosti bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v  termínech od úterý 6. dubna do soboty 17. dubna 2021 do 12.00 hodin.Formulář pro online zápis na serveru zapisyonline.cz

 • žádost vyplníte pomocí online formuláře dostupného na portálu online zápisy.
 • před zahájením zápisu doporučujeme zhlédnout obecné nicméně detailní videonávod

Vyplněnou žádost o přijetí, která vám po online registraci přijde do vaší e-mailové schránky, případně o odklad následně doručte do školy jedním z následujících způsobů.

 • do datové schránky školy 5ikfcxw
 • e-mailem na adresu podatelna@zsmsjiraskova.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 • poštou
 • v zalepené obálce do schránky umístěné na vstupní bráně školy s označením ZÁPIS

2. Ve velmi výjimečných případech je možné osobní předání žádosti do školy, které bude umožněno od  pondělí 12. dubna do čtvrtka 15. dubna 2021 od 9 do 12 hodin, v pátek 16. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 17. dubna 2021 od 9.00 do 12.00 hodin. Podmínkou je dodržení všech v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.

 • formulář k vyplnění bude připraven v budově školy 

Každé žádosti, kterou škola obdrží, přidělí identifikační číslo. Toto číslo bude sděleno přímo zákonným zástupcům. Pod tímto identifikačním číslem bude založen spis žáka. Na internetových stránkách školy bude po ukončení správního řízení zveřejněn seznam přijatých žáků; neuvádíme jméno, ale právě identifikační číslo žáka. 

 

Při žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit: 

 • doporučení dětského lékaře, 
 • vyjádření školského poradenského zařízení (vyšetření PPP). 

Termín zápisu pro školní rok 2021 - 2022

od úterý 6. dubna do soboty 17. dubna 2021 do 12.00 hodin.

Odklad povinné školní docházky

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 37 Odklad povinné školní docházky:

 1. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 2. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 3. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
 4. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Spádová oblast

Dle závazné vyhlášky  č. 26/20 o školských obvodech spádových základních škol vydané zastupitelstvem města Kladna na svém zasedání dne  5. února 2020.

Tato vyhláška stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených Statutárním městem Kladnem.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Školský obvod vymezen ulicemi: Adolfa Kožíška, Boženy Němcové, Dolní, Důlní, Dvořákova, Havlíčkovo nám., Husova, Chelčického, Jana Opletala, Jar. Seiferta, Jiráskova, Josefa Drmly, Jungmannova, K Březinám, K Rovinám, Karla Rezka, K Lípám, Ladislava Nováka, Lomená, Lva Nikolajeviče Tolstého, Na Palouku, Na Pískách, Na Šibenci, Nad Oleškou, Nad Školou, Nerudova, Palackého, Pod Kamenným vrchem, Pod Kuklíkem, Pod Líšnicí, Pod Šibencem, Příční, Rosálie Hájníkové, Sokola Tůmy, Svojsíkova, Šturzova, Trojská, Truhlářská, Třebízského, U Studny, V Blatech, Václava Beránka, Vyšehrad, Josefa Pletichy, Za Parkem, Za Školou, Žižkova

Celé znění vyhlášky na webových stránkách města Kladna nebo zde.

V případě volné kapacity, která činí 30 žáků, na naší škole samozřejmě rádi uvítáme i děti z jiné spádové oblasti.