Historie školy

V devatenáctém století chodily motyčínské děti do kladenské obecné školy U Floriánské kaple. V devadesátých letech předminulého století Motyčínští podali žádost o odškolení od Kladna. Její vyřizování se protahovalo. V roce 1907 Zemská školní rada nařídila vyškolení Motyčína z Kladna. Po třiceti letech i Motyčín dosáhl svého cíle - měl povolenu samostatnou školu.​

 V listopadu 1907 se již volila motyčínská místní školní rada. Předsedou byl zvolen František Svoboda, starosta obce. Je nutné vzpomenout název místa, kde byla škola postavena. Při schvalování místa Obecní školní radou je uváděno místní pojmenování „V březinách“. 

Vzhledem k poddolování obce by vysoká budova trpěla podzemními otřesy. Byl přijat návrh, aby se stavěla škola pavilonová. Počítalo se s výstavbou sedmi pavilonů, pro které arch. Karel Neumann ze Slaného udělal rozpočet 260 až 270 tisíc korun. Stavitel Černý se vešel do 232 tisíc. Podle nákresů Stanislava Havránka ze Slaného postavil první dva pavilony stavitel Černý. 

S vyučováním ve dvou pavilonech se začalo 16. 9. 1913. Pro rok 1913 - 1914 se motyčínská škola stala expositurou školy kladenské – II. Obecné školy chlapecké, jejíž správu vedl řídící učitel Jan Novotný. Do první chlapecké třídy v tomto školním roce nastoupilo 85 žáků, do druhé 64 žáků. Dívčí první třídu navštěvovalo 82 žákyň, do druhého ročníku chodilo 78 žákyň. 

V roce 1914 stavbu dokončil stavitel Antonín Procházka z Kladna. Bylo postaveno 7 pavilonů. V 6 se nacházelo 12 učeben, v prostředním byt školníka, ředitelna, sborovna a fyzikální kabinet. Výstavbu tělocvičny překazily válečné události let 1914 –1918. Celkové náklady na stavbu školy činily 250 000 korun. 

Ve školním roce 1914 –1915 se škola stala samostatnou a byla přičleněna ke školnímu okresu Slaný. Řídícím učitelem byl jmenován Václav Brádka, který byl do té doby řídícím učitelem v Pálečku. Motyčínská škola svým pavilonovým rozložením, kde v jejím středu bylo vybudováno letní sportovní hřiště, vpředu prostorný park osázený keři a stromy, vzadu ovocnou školkou a zelinářskou zahradou, budila v širokém okolí obdiv. Ve své době patřila mezi nejmodernější školy asi nejen v našem kraji.

Návštěva pana presidenta T. G. Masaryka v Motyčíně dne 10. září 1921

(opis zápisu z motyčínské školní kroniky, pořízený říd. uč. Brádkou)

Dne 10. 10. 1921 poctil pan president svou vzácnou a všem milou návštěvou obec naši a školu zdejší významen tím, že ona byla jedním místem v celém Motyčíně, které navštívil, nikde jinde v Motyčíně se nestavil. Přijel ze Slaného provázen jsa ministerským radou panem Vysokým, předsedou správní komise okresu slánského panem ludvíkem Austem, okres. šk. inspektorem E. Planeckým a úřednictvem okresní správy politické a okr. správní komise.

Celý Motyčín oděl se ve sváteční háv, se všech domů vlály prapory v barvách národních i státních, okna domů ozdobena obrazy, chvojím a malými praporečky, na severní straně u vjezdu do Motyčína postavena vkusná slavobrána, při níž stála čestná stráž “Sokola“ a hasičů.

Pan president se svou družinou projel hlavní třídou Masarykovou, kde tvořily špalír místní spolky v čele s tělocvičnou jednotkou „Sokol“ a sbory hasičskými z obce i okolí, nadšeně pana presidenta vítajíce. Pak odbočil pan president se svou družinou do ulice Třebízského, kdež jej vítaly řady občanstva se sdružením provisionistů, odkud ulicí Husovou a Sladkovského projel špalírem školní mládeže školy zdejší a vinařské ke škole.

Při vchodu do parku přivítal pana presidenta starosta obce Josef Koláček a u vchodu do administrační budovy celý sbor učitelský, jménem jehož uvítal pana presidenta krátkou řečí řídící učitel Václav Brádka. Potom přednesla žačka V. tř. dívčí Fulinová Macharovu báseň: “Tomáši G. Masarykovi“ a podala mu kytici, načež žák V. tř. chlapecké Josef Vacek odevzdal panu prezidentovi fotografii školy zdejší.

Po uvítání vstoupil do vkusně vyzdobené ředitelny a podepsav se do pamětní knihy, vešel do nádherně dekorované sborovny, kdež jej očekávalo obecní zastupitelstvo, hlučně a vřele jej zdravíc. Zde přijal deputaci provisiantů a vyslechl prosby a žádosti zástupců obce zdejší. Odtud odebral se pan president provázen jsa řídícím učitelem V. Brádkou, okr. šk. inspektorem E. Planeckým a svou družinou ku prohlídce kabinetu fyzikálního a přírodovědného a prohlédl si vnitřní zařízení školy v II. pavilonu západním. Po prohlídce školy vsedl pan president do automobilu, projel ještě jednou Motyčín ulicí Havlíčkovou a Masarykovou a přes Libušín se vrátil do svého letního sídla v Lánech.

Osobnost školy - Ladislav Novák

Ladislav Novák se narodil 17. 3. 1908 v Motyčíně, absolvoval pražskou akademii. Proslavil se zejména jako tvůrce monumentálních a portrétních plastik. Byl autorem mnoha soch a sousoší havířů, nejznámější sousoší zvané Váňův kámen v parku před kladenským gymnáziem, sousoší Lidické ženy, pamětní desky Marie Majerové a řady bust, např. pedagoga J.Kožíška, bývalého ředitele motyčínské školy.