Základní škola

Blíží se …

Aktuální informace

Testování žáků

16. 4. 2021

Vážení rodiče, 
v tomto týdnu proběhlo v pondělí a ve čtvrtek první testování žáků antigenními testy LEPU. I díky vašemu vstřícnému a zodpovědnému přístupu úspěšně zvládli testování všichni žáci, a to s negativním výsledkem.

Rada města Kladna na své schůzi dne 12. 4. 2021 rozhodla o realizaci zkušebního testování všech předškolních dětí v mateřských školách a všech žáků 1. stupně v základních školách formou PCR testů na přítomnost viru COVID-19 ze slin pomocí tamponů a bezpečných odběrových soustav zajišťovaných laboratořemi společnosti SPADIA LAB, a. s., a to pro období 19. - 30. 4. 2021. V tomto období hradí cenu testování město Kladno. Videoukázka v odkazu: Videoukázka PCR testu

V případě rotační výuky na 1. stupni proběhne testování PCR testy takto:

19. 4. 2021 pro žáky na prezenční výuce - 0., 3., 5. a třídy IZS.
26. 4. 2021 pro žáky na prezenční výuce - 0., 1., 2., 4. a třídy IZS.
PCR testování musí proběhnout se souhlasem zákonného zástupce.  Souhlas můžete vytisknout a přinest v daný den nástupu na prezenční výuku, k dispozici budou také vytištěné vždy v pondělí prezenční výuky u jednotlivých třídních učitelů.

Společně s testováním musí škola předat společnosti Spadia Lab, a.s. potřebná data  k provední testování. Po udělení souhlasu s provedením testu je tak z pohledu ochrany osobních údajů vše řešeno v Mimořádném opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN. Data předávaná společnosti Spadia Lab, a.s. jsou jméno a příjmení žáka, jeho trvalé bydliště, státní příslušnost, číslo zdravotního pojištění, datum narození a telefonní kontakt na zákonného zástupce.

Ve stejné dny musí v souladu s metodickými pokyny proběhnout i antigenní testování MŠMT tak, aby žáci mohli po negativním výsledku ihned zahájit výuku (pokud budou žáci testováni PCR, tak již nebudou ve čtvrtek znovu testováni antigenními testy). 

Pokud by rodiče nadále dávali přednost testování PCR testy, které zajistilo město Kladno, tak si daný test po zkušebním období již budou muset ve škole zakoupit. Předběžná cena je 150,- Kč. Možnost objednávky budou s rodiči řešit následně třídní učitelé.

 
 

Na přijímací zkoušky mohou žáci pouze s potvrzením o negativním testu

14. 4. 2021

Žáci 9. ročníků a žáci 5. ročníků, kteří budou dělat přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia a mohou těchto zkoušek zúčastnit, pouze pokud předloží výsledek negativního testu.

Žák se může nechat otestovat, kde chce. V případě zájmu, se může přijít otestovat do školy Ag testy LEPU a to 27. 9. 2021 a 29. 4. 2021 mezi 13. a 15. hodinou.  Další termíny budou pro případné zájmce stanoveny individuálně dle termínu jejich přijímacíh zkoušek. Škola mu v případě negativního výsledku testu vydá potvrzení, které předloží na přijímacích zkouškách.

Více informací v letáku MŠMT.

 

Informace k provozu školy platné od 12. dubna 2021 do odvolání

8. 4. 2021

poslední úprava dne 15.4.2021 v 14:00

Výuka

6. až 9. ročníky nadále distanční výuka
0.třída - prezenční výuka podobně jako děti v MŠ tedy po celou dobu maximálně v patnáctičlenných skupinách
1. stupeň rotační způsob výuky - prezenční výuka jeden týden, druhý týden distanční výuka
Organizace rotační výuky, střídání celých tříd po týdnech:
- 1., 2., 4. třída - prezenční výuka v týdnu od 12.04.2021, 26.04.2021 a dále v pravidelných intervalech, distanční výuka v týdnu od 19.04.2021, 03.05.2021 a dále v pravidelných intervalech
- 3., 5. - prezenční výuka v týdnu od 19.04.2021, 03.05.2021 a dále v pravidelných intervalech, distanční výuka v týdnu od 12.04.2021, 26.04.2021 a dále v pravidelných intervalech.
Zatím to vypadá, že tato forma bude platit do konce školního roku.
Žáci se učí ve svých kmenových třídách a nemíchají se s jinými žáky. Toto opatření platí i ve školní družině a ve školní jídelně.
Prezenční výuka i bude probíhat dle upraveného rozvrhu, který bude vycházet z rozvrhu z počátku školního roku - uveřejněn v nabídce rozvrh tříd.
Distanční výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu, uveřejněn v nabídce rozvrh tříd.
Tyto rozvrhy nejsou stejné. 

Žáci budou do školy přicházet oblečeni v souladu s aktuálním počasím, neboť do programu výuky budou zařazeny také vzdělávací aktivity ve venkovních prostorách i mimo budov školy.

Testování


Každý žák před zahájením výuky musí být otestován antigenním testem výtěrem z okraje nosu (cca 2 - 3 cm). Testovat se bude vždy v pondělí a ve čtvrtek. Bez provedení testu nebude žák moci pokračovat ve výuce. Test se provádí v budově kmenové učebny za instruktáže paní učitelky a asistentů pedagoga, ale provádí si ho každý žák samostatně. U žáků 0., 1., 2. a 3. ročníku může s testem vypomoci zákonný zástupce žáka. Pokud žák v den testování do školy nepřijde, bude testován jiný den při příchodu do školy.

Výsledek testu je znám do 15 minut. Vzhledem k velkému množství žáků je vhodné přijít do školy včas, aby testováním byla co nejméně narušena výuka. Byli bychom rádi, kdyby se žáky podařilo otestovat v pondělí i ve čtvrtek od 7.45 do 9.00 hodin.

Pravidelné testování se týká i všech zaměstnanců školy, pokud nebyli kompletně očkováni. Z testováni jsou vyloučeni zaměstnanci a žáci, kteří průkazně předloží (např. původní sms z hygieny nebo potvrzením od praktického lékaře), že před méně než 3 měsíci prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS).

Žáci, kteří se testování nezúčastní, nemohou a nebudou vpuštěni do budov školy a budou muset zůstat doma. Pro takové žáky není zatím zavedena jiná forma výuky (např. online). Netestovaní žáci si musí doplnit učivo jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve škole. Dle počtu takových žáků zvážíme možnost zavedení tzv. hybridní výuky, tedy část prezenční výuky online ze třídy za využití interaktivních technologií ve třídách.

Žádáme rodiče, aby seznámili své děti s bezpečným postupem při testování jejich dětí – návod obrázek, návod video.

Hygienická opatření

Pokud žák, učitel nebo provozní pracovník školy bude vykazovat jakýkoliv příznak nemoci, třeba jen obyčejnou rýmu nebo kašel, nebude mu přístup do školy umožněn. Mezi příznaky jsou dle ministerstva zdravotnictví tyto příznaky zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma / ucpaný nos, bolest hlavy. Žáci musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou zdravotnickou roušku, případně respirátor (kromě chvíle na oběd a svačinu). Všichni zaměstnanci musí mít respirátor. Při vstupu do budovy a několikrát během dne si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. Všechny učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány. Žáci se po celou dobu nachází ve své třídě, nenavštěvují ostatní třídy a nemíchají se s ostatními spolužáky a to ani na obědě.

Provoz školní družiny

Ranní družina od 06.30 hodin - provoz bude spuštěn nejdříve od 13.4. a to dle skutečného zájmu dětí.
Provoz ŠD od 11.35 do 16.00 hodin – homogenní skupiny (každá třída vlastní oddělení). Tedy pouze pro žáky 0., 1., 2., a 3. třídy v době prezenční výuky.

Děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pokud rodiče vybraných profesí projeví zájem o pobyt svého dítěte v době jeho distanční výuky ve školní družině, musí tak pro týden od 12.4.2021 učinit do soboty 10. 4. 2021 do 20 hodin e-mailem zaslaným na info@zsmjiraskova.cz.  Pro každý následující týden vždy do pátku týdne předcházejího do 12 hodin. Je nutné uvést dny,  ve kterých bude žák přítomen ve škole, a čas jeho odchodu ze ŠD. I na tyto žáky se vztahuje povinné testování 2x týdně.
Pro děti bude školní družinou zajištěn program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti budou mít možnost zapojit se do distanční výuky své třídy (přinést si pokud možno vlastní notebook), vypracovávat úkoly a připravovat se na výuku. Ve školní družině budou mít samozřejmě i podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a za příznivého počasí pohybové aktivity venku. 
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením od zaměstnavatele. (Je možné přinést až při příchodu dítěte do školy.)

Vybranými profesemi jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
 • č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • zaměstnanci České pošty
 • provozní zaměstnanci naší školy

Školní jídelna

Žáci chodí na oběd se svými třídními učitelkami v konkrétní čas, aby nedošlo k míchání se žáky jiné třídy.  Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy. Je nezbytně nutné aby si žáci nebo jejich zákonní zástupci stravu objednali v systému strava.cz 
Žáci na distanční výuce si mohou v případě zájmu odebírat stravu do vlastních nádob u výdejního okénka školní jídelny od 12. 04. 2021 v době od 13.00 do 13.15 hodin na základě  objednávky v systému strava.cz

Ošetřovné

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol naleznete na stránkách ČSSZ

Ostatní

K dalším otázkám doporučujeme přiložené soubory, portál testovani.edu.cz a stránky MŠMT

 

 
 

Možné výpadky online hodin v MS Teams

23. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

podle zprávy, kterou jsme dostali od společnosti Microsoft, probíhá od poloviny března do poloviny dubna v ČR nezbytná oprava některých systémů Microsoftu. Byli jsme upozorněni, že může dojít v ojedinělých případech k přerušení online hodin v MS Teams a chvilkové nedostupnosti služby. Bohužel se nám to již i stalo, pokud by k tomu došlo opět, tak vyčkejte cca 5 minut na obnovení spojení hodiny. V případě delšího výpadku by mohla být online hodina i předčasně ukončena.

Děkujeme za pochopení

 

Zápis do prvního ročníku na školní rok 2021-2022

8. 3. 2021

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školnírok 2021/2022 ze dne 5. 3. 2021 bude zápis probíhat následujícím způsobem. 

Zápis proběhne v  dubnu 2021 bez osobní přítomnosti dětí. Škola upřednostňuje a žádá zákonné zástupcFormulář pro online zápis na serveru zapisyonline.cze, aby podávali žádost k  základnímu vzdělávání i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
​1. Podání žádosti bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v  termínech od úterý 6. dubna do soboty 17. dubna 2021 do 12.00 hodin.

více informací v sekci Základní škola -Pro rodiče - Zápis do prvních tříd

 

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2021-2022

8. 3. 2021

Od úterý 6. dubna budeme přijímat žádosti o přijetí dětí do přípravné třídy.

Přípravná třída - Základní informace

 • Nejmenší počet dětí ve třídě je 10, nejvyšší pak 15.
 • Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.
 • Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky, poznání školního prostředí pro plynulý přechod k povinné školní docházce, apod.
 • O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Co přípravná třída nabízí?

 • Děti se na školu připravují hravou formou v malé skupince pod vedením zkušené pedagožky (Mgr. Kristina Nováková) každý den od 8,00 do 11,40 hod.
 • Dětem bude k dispozici stravování (dopolední svačina, oběd).
 • Možnost zařazení do školní družiny.
 • S dětmi bude pracovat dle potřeby speciální pedagog, logopedický asistent
 • Děti budou mít k dispozici kompletní vybavení školy (učebnu, hernu, interaktivní tabuli, zahradu, učebnu v přírodě, tělocvičnu).
 • Budou se moci účastnit kulturních a sportovních akcí, výletů atd.
 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná 

Žádost je dispozici ke stažení v sekci Formuláře ke stažení - Přihláška přípravná třída. Vyplněnou žádost o přijetí je možné zaslat stejným způsobem jako žádost o přijetí do první třídy.

Vyplněnou žádost o přijetí do přípravné třídy doručte do školy jedním z následujících způsobů.

 • do datové schránky školy 5ikfcxw,
 • e-mailem do podatelna@zsmsjiraskova.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!),
 • poštou,
 • v zalepené obálce do schránky umístěné na vstupní bráně školy s označením ZÁPIS
 
 

Pomoc Markétce

24. 1. 2021

Vážení rodiče, děti, přátelé školy,

pro naši žačku Markétku Pavlinovou letošní rok nezačal vůbec dobře. Markétce byla z kraje roku diagnostikována akutní leukémie a ihned nastoupila na náročnou léčbu do motolské nemocnice. Pro celou její rodinu začalo náročné období, kdy její maminka musela výrazně omezit své pracovní závazky a zůstat s Markétkou v nemocnici. Chceme Markétce a celé její rodině toto nelehké období alespoň trochu usnadnit a věříme, že i další, kteří Markétku znají, pomohou. Po dohodě s panem Josefem Batorkem otcem spolužačky Markétky byl u KB založen transparentní účet 123-3294530237/0100, na který může přispět každý, kdo jim chce pomoct. Vybrané prostředky budou použity dílem na výpadek maminčina příjmu, dále na pořízení čističky vzduchu, UV lampy a kvalitních výživových doplňků na podporu Markétčiny léčby a posílení imunity. Děkujeme za přispění i za pouhé sdílení 
Přispět můžete zde https://www.kb.cz/.../transpar.../marketka-batorek-josef-czk

Mgr. Petr Novák

 

Distanční výuka

14. 10. 2020

Aktualizace 23.10.2020 16:30

Vážení rodiče, vzhledem k častým dotazům k ošetřovnému vás prosíme postupujte dle instrukcí MPSV ČR  - Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020
 

Dle nařízení Vlády ČR je od středy 14. 10. 2020 celá škola uzavřena. Všichni žáci přecházejí na distanční formu vzdělávání. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny. Vaření cizím strávníkům připravujeme zpět spustit od 19.10.2020 s možností přihlášení dalších "cizích" strávníků (kdokoliv za cenu oběda cizího strávníka), umožněna pouze možnost výdeje do vlastních nádob ve výdejovém okénku. Žáci školy mají možnost si oběd zpět přihlásit (za běžnou cenu) a vyzvednout si jej do vlastní nádoby.
Jedinou vzdělávací platformou školy pro toto období zůstává  prostředí MS Teams. Pokud zapomene žák heslo nebo budete mít jiný technický problém, pište na email covid@zsmsjiraskova.cz.

Žáci dostávají práci a úkoly v MS Teams a zároveň se musí povinně účastnit online video hodin, které jsou nastaveny vždy na 45 minut po každé hodině následuje 15 minut přestávky. Rozvrh hodin během distanční výuky neodpovídá běžnému rozvrhu, ale pro každou třídu byl stanoven rozvrh v době distančního vzdělávání. Vyučovací předměty jsou v něm zastoupeny podle důležitosti.

Žáci, kteří nemají doma vlastní zařízení či připojení k internetu, je budou mít zapůjčené od školy, pokud o to rodiče požádali. Vydávání zařízení zákonným zástupcům bude probíhat 15.10. od 10:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00 v kanceláři školy.

Všichni naši žáci mají vytvořen účet v prostředí portal.office.com ve tvaru jmeno.prijmeni@zsmsjiraskova.cz. Přístupové heslo je stejné jako na prostředí MS Teams(MS Teams je součástí tohoto prostředí). V tomto prostředí mají aktivní Office 365 ProPlus pro studenty, které umožňuje stažení a využívání produktů Office offline po dobu docházky do naší školy. Součástí tohoto prostředí je také od školního roku 2019-20 školní email v rámci programu Outlook.

Rozvrh hodin tříd platný během distančního vzdělávání (verze platná od 14. 10. 2020)

Návod pro připojení do MS Teams

Noví žáci a případy zapomenutého hesla mají stanovené jednotné prvotní heslo: Velký znak ze jména, malý znak ze jména velký znak z příjmení, malý znak z příjmení, čísla 457 a znak čárky (například žák František Vonásek - FrVo457,).

Podle vyjádření Vlády ČR z pondělí 12. 10. se mají žáci 1. stupně vrátit do školy v pondělí 2. 11. 2020. U žáků 2. stupně bude rozhodnuto o návratu do školy dle epidemiologické situace.

 

Návod na MS Teams

5. 9. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s opětovným nástupem uzavírání tříd v rámci šíření nemoci COVID-19 zveřejňujeme opět návod pro používání prostředí MS Teams, který připravil otec našeho žáka. Toto prostředí bude stěžejní pro distanční a hybridní výuku na naší škole. Připomínáme, že tato výuka je v souladu s novelou školského zákona pro žáky povinná. V případě technických problému nás kontaktujte emailem covid@zsmsjiraskova.cz

Mgr. Petr Novák

 

Ke stažení: