O škole

Virtuální prohlídka školy

ZŠ a MŠ Jiráskova Kladno, Jiráskova 457 zajišťuje vzdělávání dětí předškolního věku a základní vzdělávání žáků od prvního do devátého ročníku, což znamená poskytovat základní vědomosti a dovednosti z širokého spektra oborů lidského života. Nachází se v klidné části obce Kladno – Švermov, v místní části Motyčín. Školu navštěvují nejen místní žáci, ale i několik žáků z různých částí Kladna i ze sousedních obcí. Zřizovatelem školy je město Kladno a statutárním zástupcem ředitel školy. Naše škola byla vybudována jako areál pavilonového typu.

Součásti školy:

 • Základní škola – kapacita 270 žáků
 • Školní družina – kapacita 90 žáků
 • Školní klub
 • Mateřská škola – kapacita 100 dětí
 • Školní jídelna
 • Přípravná třída základní školy - kapacita 15 žáků

Základní škola

Přímo k výuce je využíváno 6 pavilonů, nejnovější pavilon byl vybudován v r. 2006 a slouží jako tělocvična. V dalších prostorách je umístěna jídelna, tři oddělení školní družiny, dílna, knihovna a ředitelna. Krásného okolí naší školy je hojně využíváno k výuce přírodovědných předmětů a pohybových aktivit, zejména mladších dětí.

Volnočasová péče pro děti 1. stupně je zajišťována prostřednictvím čtyř oddělení školní družiny. Pobyt dětí v družině se zaměřuje na odpočinkové, rekreační, zájmové a tělovýchovné činnosti. Ranní provoz začíná každý den v 6.30 hod. a končí odchodem žáků na vyučování. Odpolední provoz začíná od konce vyučování a končí v 17.00 hod.

Mateřská škola

Mateřská škola je umístěna na odloučeném pracovišti v ulici Pod Kuklíkem (dříve Svojsíkově ulici). V roce 2013 byla rozšířena o nový pavilon. V roce 2021 prošel kompletní přestvabou jeden z pavilonů mateřské školy. Kapacita mateřské školy umožňuje uspokojit většinu poptávek ze strany rodičů na umístění svého dítěte ve školce.

Školní jídelna

Školní jídelna má dvě pracoviště, v základní škole a v mateřské škole. Strávníkům nabízí dva druhy hlavních jídel, žákům dopolední svačiny a možnost zakoupení nápojů.

Prostředí

Celý školní pozemek je oplocen včetně školního hřiště, zahrady, a prostranství před školou, které slouží žákům k relaxaci mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Velká část je zatravněna.

Úzká spolupráce jednotlivých součástí školy – ZŠ, MŠ, školní družiny a školní jídelny se projevuje v komplexním přístupu k dětem a žákům a přispívá k celkovému rozvoji jejich osobnosti.

Vzdělávání je doplněno nabídkou zájmových kroužků pro kvalitní naplňování volného času žáků.

Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky je škola vybavena jednou laboratoří moderních technologií s připojením k internetu s 31 ks PC různého stáří, třemi 3D tiskárnami, 3D skenerem, sadou robotů OZOBOT, sadou robotů lego WeDo a Lego Mindstorms ev3 a dvěma roboty DJI, třinácti digitálními mikroskopy, vizualizérem a interaktivní tabulí. Škola disponuje také jednou mobilní učebnou s tablety. Vybavenost ZŠ audiovizuální technikou – všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí nebo interaktivním projektorem, a to včetně obou učeben jazyků, dále ozvučením a většina pak vizualizérem. Ve všech učebnách je také stolní PC s full HD webkamerou. Učebna přípravné třídy má k dispozici ActivPanel (velký dotykový monitor). Škola dále disponuje digitálními fotoaparáty, digitální kamerou, dronem DJI, ozvučovací aparaturou a mobilní ozvučovací aparaturou. Každý pedagogický pracovník má k dispozici školní notebook, PC je pedagogickým pracovníkům k dispozici také v knihovně školy. Pro práci především s žáky s SPU je v kabinetech pavilonu B a E umístěn stolní PC. Další notebooky mají k dispozici hospodářka školy a stolní PC vedoucí kuchyně. Všechny pavilony disponují wifi připojením k internetu. Na velmi uspokojivé úrovni je vybavení tiskovou a kopírovací technikou.

Školu v současné době navštěvuje asi 250 žáků. Výuka probíhá podle od roku 2021 také podle nového Školního vzdělávacího programu "Naše pavilonka 21" s implementací"nové informatiy a digitálních kompetencí. Ve škole působí tým pedagogů, který spolupracuje při naplňování cílů, jejichž smyslem je vybudovat přátelskou, otevřenou školu. Ve sboru pracuje výchovná poradkyně, školní metodik prevence rizikového chování, koordinátor ICT, speciální pedagog, devět asistententek/asistentů pedagoga. Snahou všech pedagogů je uplatňovat ve výuce moderní výukové metody, jejichž účelem je co možná nejlepší poznání osobnosti každého žáka.

Již od 1. třídy se snažíme vést žáky k samostatnosti, spolupráci, ale i toleranci a trpělivosti. Vyhledáváme nadané žáky a vytváříme pro ně ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj. Značná péče je též věnována dětem s vývojovými poruchami učení. Těmto žákům je vypracován individuální vzdělávací plán. Při nápravě problémů způsobených vývojovými poruchami učení plně spolupracujeme se specializovanými pracovišti, např. Pedagogicko – psychologickou poradnou Kladno.

Naším cílem je především:

 • vybudovat takové prostředí mezi pedagogy a rodiči, které by bylo založeno na oboustranné důvěře a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat
 • poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro další vzdělávání a uplatnění v životě
 • využít prostorů školy pro mimoškolní činnost
 • zaměřit se na podporu výuky cizích jazyků, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal jeden cizí jazyk (rozšířená výuka angličtiny již od 1. ročníku)
 • rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat
 • rekonstruovat a modernizovat prostory budov i celého areálu školy