Projekty a granty školy

Cesta k výjimečnosti

Celková částka: 731 124,- Kč

Datum realizace: 1. 1. 2020 - 30. 12. 2022

Cíl projektu:

 • příklady dobré praxe
 • spolupráce mezi školami

Obsah projektu:

Projekt je relizován ve spolupráci se ZŠ Kladno Moskevská 2929, ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 a ZŠ Žilina.

 • tandemová výuka
 • workshopy
 • stínování
 • vzorové hodiny

Materiální zabezpečení:

V rámci projektu bude vytvořena mobilní tabletová učebna s IPady, pořízeny sady měřících senzorů pro fyziku, chemii a přírodopis. Modernizována bude učebna pro výuku robotiky a 3D tisku. 

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Podpora inkluze

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celková částka: cca 1 620 000,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Cíl projektu:

 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením fukce školního speciálního pedagoga, jak pro MŠ, tak pro ZŠ
 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce školního kariérního poradce pro ZŠ
 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce školního asistenta pro MŠ
 • rodičům poskytnout dostatečné informace, které jsou spojeny s nástupem jejich dětí k základnímu vzdělávání
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základní školy v oblasti společného vzdělávání
 • realizovat čtenářské kluby pro žáky základní školy, včetně školní družiny
 • realizovat badatelské kluby pro žáky základní školy, včetně školní družiny, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáka
 • realizovat kluby deskových her pro žáky ZŠ
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
 • prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků mateřské školy prostřednictvím vzájemné spolupráci v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a polytechnického vzdělávání

Obsah projektu:

Projekt je členěn na několik hlavních částí:

 • Zavedení zájmových kroužků zaměřených na doučování - např. z českého jazyka, matematiky, přírodních věd apod.
 • Zavedení kroužků zaměřených na čtenářskou gramotnost.
 • Zavedení kroužků zaměřených na rozvoj logického myšlení.
 • Kroužky budou realizovány postupně od listopadu 2018.

Materiální zabezpečení:

 • Knížky, vlastní materiály, internetové zdroje

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, mateřské školy, školní družiny

Cílová skupina: děti MŠ, žáci 1. až 9. ročníků

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

MŠMT poskytlo v rámci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (č. j.: MSMT - 28402/2016-1) naší škole na základě Rozhodnutí č. 28402-2/2016-59 finanční prostředky - 8400,- Kč. Dotace je určena na dopravu žáků 1. stupně z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

Projekt VZP Za zdravým vzduchem

Projekt VZP Za zdravým vzduchem – příspěvek pro pojištěnce VZP na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší ve výši 1200,- Kč celkem pro 22 žáků/klientů VZP.