Projekty a granty školy

Společně vzděláváme kvalitně, účinně a moderně

Zdroj projektu: EU - Operační program Jan Amos Komenský

Celková částka: 2 987 908,- Kč

Datum realizace: 1. 1. 2023 - 30. 9. 2025

Cíl projektu:

 • poskytnout dočasnou personální podporu již vytvořené funkce školního psychologa
 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
 • inovativní vzdělávání dětí/žáků/

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní psycholog

Cílová skupina: děti MŠ a přípravné třídy, žáci 1. až 9. ročníků

PODPORA NAŠÍ PAVILONKY

Zdroj projektu: Národní plán obnovy, 3.2.2. Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky

Celková částka: 1 397 383,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025

Cíl projektu:

Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu.

Obsah projektu:

 • poskytnout dočasnou personální podporu již vytvořené funkce školního psychologa
 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce pracovníka volnočasových aktivit
 • realizovat školní akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Doučování - národní plán obnovy

Zdroj projektu: Národní plán obnovy

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

Cíl projektu:

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Obsah projektu:

Doučování žáků ohrožených výpadkem prezenční výuky ve všech potřebných předmětech

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Primární prevence v naší pavilónce 22

Zdroj projektu: Grant KÚ – FOND PRIMÁRNÍ PREVENCE

Celková částka: 84 200,- Kč (grant 59 800,- Kč)

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 12. 2022

Cíl projektu:

 • podpora zdravého klimatu třídy, dobrých vztahů ve třídě – stmelování kolektivu,
 • podpora zdravého životního stylu a hodnot, seberozvíjení žáků - zvyšování sebevědomí ale i prevence před rizikovými jevy.

Obsah projektu:

V rámci projektu budou realizovány programy dlouhodobé primární prevence od 1. do 9. třídy. Počítáme s realizací prevence ve všech třídách, v každé třídě proběhnou během realizace celkem 3 dvouhodinové programy, celkem 27 hodin. V každé třídě jsou témata nastavena tak, aby navazovala na běžné učivo v souladu se ŠVP a na další preventivní programy (jednorázové semináře s Cestou integrace, o. p. s. ).

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, Cesta integrace, o. p. s., Prev-Centrum z.ú., Zřetel s.r.o.

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Doučování - národní plán obnovy

Zdroj projektu: Národní plán obnovy

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2022

Cíl projektu:

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem z důvodu distanční výuky způsobené nemocí Covid-19.

Obsah projektu:

Doučování žáků ohrožených výpadkem prezenční výuky ve všech potřebných předmětech

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

V MŠ i ZŠ to společně zvládneme 

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celková částka: 856 100,- Kč

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022

Cíl projektu:

 • poskytnout dočasnou personální podporu  již vytvořené fukce školního speciálního pedagoga pro ZŠ
 • poskytnout dočasnou personální podporu  již vytvořené funkce školního sociálního pedagoga pro MŠ
 • poskytnout dočasnou personální podporu  již vytvořené funkce školního asistenta pro MŠ
 • rodičům poskytnout dostatečné informace, které jsou spojeny s nástupem jejich dětí k základnímu vzdělávání
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základní školy v oblasti společného vzdělávání
 • realizovat kluby čtenářské, ICT, zábavné logiky a deskových her, komunikace v cizím jazyce pro žáky základní školy
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
 • realizovat projektové dny ve škole i mimo školu

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, mateřské školy, školní družiny

Cílová skupina: děti MŠ, žáci 1. až 9. ročníků

Primární prevence v naší pavilónce

Zdroj projektu: Grant KÚ – FOND PRIMÁRNÍ PREVENCE

Celková částka: 40 800,- Kč (grant 32 000,- Kč)

Datum realizace: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021

Cíl projektu:

 • podpora zdravého klimatu třídy, dobrých vztahů ve třídě – stmelování kolektivu,
 • podpora zdravého životního stylu a hodnot, seberozvíjení žáků - zvyšování sebevědomí ale i prevence před rizikovými jevy.

Obsah projektu:

V rámci projektu budou realizovány programy dlouhodobé primární prevence od 1. do 9. třídy. Počítáme s realizací prevence ve všech třídách, v každé třídě proběhnou během realizace celkem 3 dvouhodinové programy, celkem 27 hodin. V každé třídě jsou témata nastavena tak, aby navazovala na běžné učivo v souladu se ŠVP a na další preventivní programy (jednorázové semináře s Cestou integrace, o. p. s. ).

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, Cesta integrace, o. p. s.

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Cesta k výjimečnosti

Celková částka: 731 124,- Kč

Datum realizace: 1. 1. 2020 - 30. 12. 2022

Cíl projektu:

 • příklady dobré praxe
 • spolupráce mezi školami

Obsah projektu:

Projekt je relizován ve spolupráci se ZŠ Kladno Moskevská 2929, ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 a ZŠ Žilina.

 • tandemová výuka
 • workshopy
 • stínování
 • vzorové hodiny

Materiální zabezpečení:

V rámci projektu bude vytvořena mobilní tabletová učebna s IPady, pořízeny sady měřících senzorů pro fyziku, chemii a přírodopis. Modernizována bude učebna pro výuku robotiky a 3D tisku. 

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Podpora inkluze

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celková částka: cca 1 620 000,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Cíl projektu:

 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením fukce školního speciálního pedagoga, jak pro MŠ, tak pro ZŠ
 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce školního kariérního poradce pro ZŠ
 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce školního asistenta pro MŠ
 • rodičům poskytnout dostatečné informace, které jsou spojeny s nástupem jejich dětí k základnímu vzdělávání
 • prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základní školy v oblasti společného vzdělávání
 • realizovat čtenářské kluby pro žáky základní školy, včetně školní družiny
 • realizovat badatelské kluby pro žáky základní školy, včetně školní družiny, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáka
 • realizovat kluby deskových her pro žáky ZŠ
 • podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
 • prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků mateřské školy prostřednictvím vzájemné spolupráci v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a polytechnického vzdělávání

Obsah projektu:

Projekt je členěn na několik hlavních částí:

 • Zavedení zájmových kroužků zaměřených na doučování - např. z českého jazyka, matematiky, přírodních věd apod.
 • Zavedení kroužků zaměřených na čtenářskou gramotnost.
 • Zavedení kroužků zaměřených na rozvoj logického myšlení.
 • Kroužky budou realizovány postupně od listopadu 2018.

Materiální zabezpečení:

 • Knížky, vlastní materiály, internetové zdroje

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, mateřské školy, školní družiny

Cílová skupina: děti MŠ, žáci 1. až 9. ročníků

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

MŠMT poskytlo v rámci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (č. j.: MSMT - 28402/2016-1) naší škole na základě Rozhodnutí č. 28402-2/2016-59 finanční prostředky - 8400,- Kč. Dotace je určena na dopravu žáků 1. stupně z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

Projekt VZP Za zdravým vzduchem

Projekt VZP Za zdravým vzduchem – příspěvek pro pojištěnce VZP na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší ve výši 1200,- Kč celkem pro 22 žáků/klientů VZP.