Zápis do Mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2021/2022 ze dne 5. 3. 2021 bude zápis probíhat následujícím způsobem: 

Zápis proběhne v  květnu 2021. Mateřská škola upřednostňuje a žádá zákonné zástupce, aby podávali žádost k  předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

Termíny pro podání přihlášky

​1. Podání žádosti bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v  termínech od středy 5. května do pátku 14. května 2021 do 12.00 hodin.

 • žádost vyplníte pomocí online formuláře dostupného na portálu online zápisy. 
 • před zahájením zápisu doporučujeme zhlédnout obecný nicméně detailní videonávod

Vyplněnou žádost o přijetí, která vám po online registraci přijde do vaší e-mailové schránky, případně žádost o individuální vzdělávání následně doručte do mateřské školy jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy 5ikfcxw
 • e-mailem na adresu podatelna@zsmsjiraskova.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 • poštou (na adresu: Mateřská škola Pod Kuklíkem 1711, Kladno, 273 09)
 • v zalepené obálce do schránky umístěné na vstupní bráně mateřské školy s označením ZÁPIS

 

2. Ve výjimečných případech je možné vyplnit dokumenty přímo v mateřské škole a to ve dnech:

 • 10.05. - 12.05.2021 od 9:00 hod. do 12:00 hod.
 • 13.05.2021 od 7:00 hod. do 18:00 hod.
 • 14.05.2021 od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Podmínkou je dodržení všech v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření. 

Každé žádosti, kterou škola obdrží, přidělí identifikační číslo. Toto číslo bude sděleno přímo zákonným zástupcům. Pod tímto identifikačním číslem bude založen spis žáka. Na internetových stránkách školy bude po ukončení správního řízení zveřejněn seznam přijatých dětí; neuvádíme jméno, ale právě identifikační číslo dítěte. 

Seznam dokumentů k zápisu:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Poučení k zápisu
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Vyjádření lékaře (dokument MŠ) - případně potvrzení lékaře o očkování dítěte

Je možné podat přihlášku na více MŠ, označení preference je však možné jen u jedné z nich. Pokud bude označeno více preferenčních školek, nebude na to brán zřetel.

 

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; o termínu ověření budete včas informováni.

Ověřování probíhá formou rozhovoru, didaktických her a řešením pracovních listů. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

Formulář pro oznámení o individuálním vzdělávání je ke stažení níže.

Oznámení se odevzdává současně se žádostí o přijetí do mateřské školy.