Úplata za předškolní vzdělávání

Veškeré platby jsou bezhotovostní.

Platba probíhá inkasem.

Ve své bance nutno povolit platbu inkasem pro č.ú. 2187070277/0100.

Platba se strhne vždy k 15.  v aktuálním měsíci.

Limit na každý měsíc je 850 Kč na jedno dítě.

Informace o školném a platbách:

Výše školného

 • Na školní rok 2023/2024 činí úplata za předškolní vzdělávání 850 Kč.

 • Školné neplatí:

  1. Děti předškolního věku
  2. Děti, které mají odklad školní docházky na školní rok 2023/2024
 • Na školní rok 2024/2025 činí úplata za předškolní vzdělávání 850 Kč.

Rada města Kladna na své 9. schůzi dne 13. 5. 2024 přijala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k problematice úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech základních škol jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno následující usnesení:

Rada města Kladna po projednání stanovuje:

a) úplatu za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných Městem ve výši 850 Kč/měsíc s účinností od 1. 9. 2024

 • Školné neplatí:

  1. Děti předškolního věku
  2. Děti, které mají odklad školní docházky na školní rok 2024/2025
  3. Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.