Třída 5. - učivo

Informace od vyučujících

Český jazyk

ZÁŘÍ

Procvičování koncovek podstatných jmen

Stavba slova, kořen, slova příbuzná, dělení slov, předpony x předložky, přípony

Slova spisovná a nespisovnám antonyma, synonyma

 

ŘÍJEN

Procvičování shody podmětu a přísudku

Stavba slova, slova příbuzná a slova v jiném tvaru

LISTOPAD

Slovní druhy

Podstatná jména a jejich kategorie

PROSINEC

Procvičování pravopisu vyjmenovaných slov a koncovek podstatných jmen

Přípony -ný, -ní, -ský a -ští

LEDEN

Přídavná jména a jejich koncovky

ÚNOR

Zájmena - druhy a skloňování


Mgr. Pavlína Neumanová / 15. 12. 2020

Přírodověda

ZÁŘÍ

Opakování ekosystému řeka a rybník

Základní podmínky života - člověk v přírodě

Příroda živá a neživá (Horniny, nerosty)

ŘÍJEN

Nerudné a rudné suroviny

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje

První pomoc při úrazech elektrickou energií, ochrana před úrazy

LISTOPAD

Člověk a vesmír

Slunce a sluneční soustava, Měsíc, souhvězdí

PROSINEC

Člověk a živá příroda - podnebné pásy

Tropický, subtropický, mírný a polární pás

LEDEN

Život v mořích a oceánech

Invazivní rostliny a živočichové

Zoologické a botanické zahrady, arboreta

Mírný pás

ÚNOR

Člověk - součást živé přírody - lidské tělo, trávicí a dýczací soustava

Ochrana před návykovými látkami

Různé formy násilí v mediích, brutalita, riziková prostředí - služby odborné pomoci

Ochrana před návykovými látkami

 


Mgr. Pavlína Neumanová / 15. 12. 2020

Vlastivěda

ZÁŘÍ

Opakování orientace na mapě - hory, řeky nížiny

Administrativní členění České republiky

Praha - hlavní město České republiky

Připomenutí významných českých historických osobností

Rok  a bitva na Bílé hoře

ŘÍJEN

Středočeský kraj + Kladno a jeho okolí

Místo mého bydliště - riziková místa a situace při cestě do školy - pravidla slušného chování, ohleduplnost

Baroko a barokní sloh - památky

LISTOPAD

Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj

Osobnost Marie Terezie

PROSINEC

Ústecký, Liberecký a Královehradecký kraj

Manufaktury a první stroje

LEDEN

Pardubický, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina

Rok 1848 a změny ve společnosti

ÚNOR

Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Stroje ovládly svět

 

 


Mgr. Pavlína Neumanová / 15. 12. 2020

Matematika

ZÁŘÍ

Procvičování pamětného a písemného sčítání, odčítání, násobení, dělení

Slovní úlohy

Opakování základních pojmů z geometrie,

Grafický součet, rozdíl násobek

 

ŘÍJEN

Převody jednotek délky, času, hmotnosti, objemu

Slovní úlohy k převodům

Zlomky

LISTOPAD

Čísla větší než  1 000 000 - zaokrouhlování, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení

Konstrukce čverce a obdélníku

PROSINEC

Procvičování pamětného sčítání a odčítání, slovní úlohy

Aplikace příkladů prof. Hejného

Útvary souměrné podle osy

LEDEN

Písemné násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným činitelem

Obvody plošných obrazců

ÚNOR

Procvičování písemného násobení + slovní úlohy

Obsah a obvod čtverce

 

 


Mgr. Pavlína Neumanová / 15. 12. 2020

ONLINE HELLOWEENSKÉ HRY

My, žáci 9. třídy, vyzýváme všechny žáky, aby se zapojili do našich HALLOWEENSKÝCH HER.   

Žáci se můžou zúčastnit celkem 4 soutěží: 

1) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

  • Můžete jakkoli a cokoli vytvářet, fantazii se meze nekladou :) 

2) LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

  • Můžete vymyslet např. básničku, pokřik, příběh, hádanku, … 

3) SOUTĚŽ VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ 

  • Vyřezejte si svoji dýni a zapojte jí do soutěže 

4) SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ KOSTÝM/MASKU 

  • Můžete si vyrobit kostým, nebo třeba jen namalovat něco strašidelného na obličej 

Aby soutěžení bylo spravedlivé, budou celkem 3 kategorie: 

1) 1.-3. třída 

2) 4.-5. třída 

3) celý 2. stupeň 

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE? 

1) vyfoťte svůj výtvor 

2) pošlete na email – jakub.cerny@zsmsjiraskova.cz 

3) nezapomeňte do emailu napsat své jméno a příjmení, název soutěže, které se chceš zúčastnit, kategorii žáka zadejte do předmětu 

SVÉ VÝTVORY POSÍLEJTE OD 24.10. DO 31.10.2020 

VYHODNOCENÍ: 

(bude probíhat v týdnu od 2.11.do 8.11.2020) 

  • Výherci dostanou po vyhodnocení diplom a odměnu - buď ve škole, nebo pokud  zůstaneme ještě doma, emailem přijde diplom, a až se sejdeme ve škole, dostanete odměnu :) 


Mgr. Jana Suková / 18. 10. 2020