Třída 3. - učivo

Informace třídního učitele

Učivo od 23.11. – 27.11. 2020

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná - úvod

 • procvičování vyjmenovaných slov po B
 • úvod do vvjmenovaných slov po L a jim slov příbuzných
 • slyšet, mlýn, blýskat se

Literární výchova /Psaní
  -  mimočítanková četba z kniha "Klofáci"
  -  procvičování psacích tvarů, opis a přepis textů

 

Matematika
Počítání v oboru do tisíce

 • zaokrouhlování na stovky
 • sčítání a odčítání v oboru do 1000 pod sebou
 • jednotky hmotnosti a jednotky objemu
 • opakování probraného učiva

 

Prvouka

Svět kolem nás

 • měříme hmotnost
 • měříme objem
 • opakování měříme čas

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • příprava a barvení 5ks šišek (zasněžená šiška)

 

Básnička „Maluji zimu“

(Zuzana Kopecká)

Z okna zimu pozoruji,

něco o ní namaluji.

sněhuláka, bílý sníh

nebo děti na saních.

A na konec jedličku,.

Maluji jen chviličku.

 


Bc. Věra Vojáčková / 22. 11. 2020

Učivo od 16.11. – 20.11. 2020

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná

 • obyčej, bystrý, bylina
 • kobyla, býk, Přibyslav
 • opakování a procvičování vyjmenovaných slov po B

Literární výchova /Psaní
  -  mimočítanková četba z kniha "Klofáci"
  -  procvičování psacích tvarů, opis a přepis textů

 

Matematika
Počítání v oboru do tisíce

 • číselné řády, porovnávání
 • sčítání a odčítání v oboru do 1000 pod sebou
 • jednotky hmotnosti a jednotky objemu
 • zaokrouhlování na desítky a stovky
 • opakování násobení a dělení v oboru násobilky

Nová látka -  jednotky hmotnosti a objemu + procvičování

 

Prvouka

Svět kolem nás

 • měříme hmotnost
 • měříme objem
 • měříme čas

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • práce s papírem, skládání Origami (hvězda, mluvící ústa)

 

Básnička „Zajíc“

(Pavel Volf )

Víte, proč nemá rád 

zajíc měsíc listopad?   

 

Každý den se něco děje,

promáčený od deště je,

sklidili mu všechno zelí,

nezbyl ani lístek celý,

psi ho honí z pelíšku,

brouci štípou v kožíšku.


Bc. Věra Vojáčková / 15. 11. 2020

Učivo od 9.11. – 13.11. 2020

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
 

Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná

 • bydlet, obyvatel, byt
 • příbytek, nábytek, dobytek
 • obyčej, bystrý, bylina

Literární výchova /Psaní
  -  mimočítanková četba z kniha "Klofáci"
  -  procvičování psacích tvarů, opis a přepis textů

      -     čtení s porozuměním

Matematika
Počítání v oboru do tisíce

 • číselné řády, porovnávání
 • sčítání a odčítání v oboru do 1000
 • procvičování jednotek délky

Nová látka -  jednotky hmotnosti a jejich převody + procvičování

Prvouka
Živá příroda

 • Užitkové rostliny

Svět kolem nás

 • vlastnosti látek
 • měříme teplotu

 

 

Pracovní a výtvarná výchova

 • práce dle fantazie dětí s materiálem dle vlastní volby
 • vytvoří a barevně ztvární vánoční ozdobu

 

 

Básnička „Prší, prší…“

Prší, prší, mrholí

Do ulic i do polí.

 

Voda padá, teče, kape,

schováme se pod okapem.

Voda chladí, studí, zebe,

déšť promočí mne i tebe.

 

Prší, prší, prší dál,

kdo by si teď venku hrál!
 

 

 


Bc. Věra Vojáčková / 6. 11. 2020

Učivo od 2.11. – 6.11. 2020

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
Řady vyjmenovaných slov - úvod
Nauka o slově – opakování

Vyjmenovaná slova po B

 • tvary slovesa být
 • slova příbuzná
 • vyjmenovaná slova bydlet, obyvatel, byt a slova příbuzná

Literární výchova /Psaní
  -   mimočítanková četba z kniha "Klofáci"
  -   procvičování psacích tvarů, opis a přepis textů

Matematika
Počítání v oboru do tisíce

 • číselné řády
 • sčítání a odčítání zpaměti po stovkách, desítkách a jednotkách do 1000

Jednotky délky a jejich převody

Prvouka
Živá příroda

 • opakování (ovoce a zelenina)
 • užitkové plodiny

Výtvarná výchova
Linie a čáry – práce s tuší, černým pastelem nebo slabým a silným fixem.

Na formát papíru A4 nakresli makovicové pole


 

Báseň „Smutek lesa“

Plakal, lesík, plakal,

že mu někdo nastlal

papíry a PET-lahvičky

do mechu a do travičky.

Kdo mu nyní uklidí

nečistotu od lidí?

 

Nemá ruce, nemá nohy,

nemá rohy ani hlas,

Jak se tedy ubránit má?

Poraďte mu, prosím vás!

 


Bc. Věra Vojáčková / 30. 10. 2020

Učivo pro 19.10. a 23.10.2020

Učivo od 19.10. - 23.10. 2020

Český jazyk / Literární výchova / Psaní
Věta jednoduchá a souvětí
- slovesa
- spojky a spojovací výrazy
- určování slovesných tvarů v souvětí
- souvětí podle vzorců

Nauka o slově
- význam slova
- slova nadřazená, podřazená a souznačná
- slova protikladná
- slova příbuzná a slovní kořen

Literární výchova /Psaní
- mimočítanková četba z kniha "Klofáci"
- procvičování psacích tvarů, názvy ovoce, zeleniny a lesních stromů

Matematika
Počítání v oboru do tisíce
- číselné řády
-  zaokrouhlování na desítky
- určování čísel dle číselných řádů
- počítání do 100 po desítkách a počítání do 1000 po stovkách
- porovnávání čísel
- rozvoj čísla v desítkové soustavě

Prvouka
Živá příroda
- byliny
- houby
- výroba herbáře
- ovoce
- zelenina
- naučit se zpaměti báseň "Houbaři"

Výtvarná výchova
- vytvořit vlastní výrobek nebo obrázek vztahující k HalloweenuBáseň  "Houbaři"
Říká houbař houbaři:
"Vůbec se mi nedaří!
Chodím tu od bedly k bedle,
vím, i to jsou houby jedlé.
Ale kdyby tu byl hřib,
bylo by mi hnedka líp!"

 


Bc. Věra Vojáčková / 18. 10. 2020

Učivo pro 15.10. a 16.10.2020

Obsah výuky na čtvrtek 15.10. a 16.10.2020

Český jazyk / LV / Psaní
Téma: Spojování vět a stavba souvětí
1)Učebnice s Vílou str. 26 - 29
2)Pracovní sešit str.18​
3) Mimočítanková četba "Klofáci"
4) Procvičování psacích tvarů velkých písmen

Matematika
Téma" Zaokrouhlování čísel na desítky a číselné řády
1) Učebnice matematiky str. 54 - 56
2)Procvičování zaokrouhlování, slovní úlohy
3) procvičování násobení a dělení v oboru násobilek
4) sčítání a odčítání v oboru čísel do 100​

Prvouka 
Téma: Živá příroda - Stromy a keře
1) Práce s učebnicí + co už známe z druhého ročníku
2)Práce s pracovním sešitem​

Výtvarná výchova
Téma: Podzim - kombinovaná technika
Malba podzimního stromu a jeho plodu​ - pro obě skupiny A i B

Úkoly budou zadávány stejně jako doposud, tj. do domácích úkolů na Bakalářích


Bc. Věra Vojáčková / 14. 10. 2020

Informace pro rodiče

Prosím rodiče, aby si co nejdříve přečetli na Bakalářích

informace o distanční výuce našeho ročníku.


Bc. Věra Vojáčková / 13. 10. 2020

Informace od vyučujících

ONLINE HELLOWEENSKÉ HRY

My, žáci 9. třídy, vyzýváme všechny žáky, aby se zapojili do našich HALLOWEENSKÝCH HER.   

Žáci se můžou zúčastnit celkem 4 soutěží: 

1) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

 • Můžete jakkoli a cokoli vytvářet, fantazii se meze nekladou :) 

2) LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

 • Můžete vymyslet např. básničku, pokřik, příběh, hádanku, … 

3) SOUTĚŽ VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ 

 • Vyřezejte si svoji dýni a zapojte jí do soutěže 

4) SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ KOSTÝM/MASKU 

 • Můžete si vyrobit kostým, nebo třeba jen namalovat něco strašidelného na obličej 

Aby soutěžení bylo spravedlivé, budou celkem 3 kategorie: 

1) 1.-3. třída 

2) 4.-5. třída 

3) celý 2. stupeň 

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE? 

1) vyfoťte svůj výtvor 

2) pošlete na email – jakub.cerny@zsmsjiraskova.cz 

3) nezapomeňte do emailu napsat své jméno a příjmení, název soutěže, které se chceš zúčastnit, kategorii žáka zadejte do předmětu 

SVÉ VÝTVORY POSÍLEJTE OD 24.10. DO 31.10.2020 

VYHODNOCENÍ: 

(bude probíhat v týdnu od 2.11.do 8.11.2020) 

 • Výherci dostanou po vyhodnocení diplom a odměnu - buď ve škole, nebo pokud  zůstaneme ještě doma, emailem přijde diplom, a až se sejdeme ve škole, dostanete odměnu :) 


Mgr. Jana Suková / 18. 10. 2020