Třída 2. - učivo

Informace od vyučujících

Plán učiva - září

Český jazyk: opakování učiva 1. ročníku

Opakování psacích a tiskacích tvarů písmen

Pojmy - slovo, slabika, hláska, písmeno

Pravidla psaní vět, určování počtu slov ve větě

Psaní velkých písmen na začátku vlastních jmen a příjmení

Vypravování příběhu podle obrázků, tvoření vět pomocí slovní zásoby

Plynulé čtení se správnou intonací a porozuměním obsahu čteného textu

Matematika: opakování učiva 1. ročníku

Sčítání a odčítání do 10, řešení slovních úloh

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10, řešení slovních úloh

Sčítání s přechodem přes 10

Geometrické tvary, geometrická tělesa

Jednotky: délky 1m, hmotnosti 1kg, objemu 1l

Určování času

Prvouka: 

Jsem školák

Školní rok

Cesta do školy

Bezpečnost po cestě do školy, důležitá telefonní čísla

Cestujeme - dopravní prostředky

 

 


Irena Karnetová / 1. 9. 2020