Provoz školní jídelny

 • Stravovna ZŠ vaří 2 druhy jídel. Skladba stravy se sestavuje v souladu s výživovou normou a finančním limitem.
 • Nový čip si můžete zakoupit ve školní jídelně za 121,- Kč.
 • Rodiče nemají do jídelny přístup!

Provozní řád jídelny

Tento provozní řád je platný od školního roku 2023/ 2024 a každý strávník se ve vlastním zájmu seznámí s níže uvedenými provozními podmínkami ŠJ. Objednáním stravy se zavazuje podmínky dodržovat a respektovat. Za nedodržení podmínek může být strávník ze stravování vyloučen.

Provoz jídelny se řídí těmito předpisy a normami:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropské ho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby ...

Pravidla

 1. Žáci vstupují do jídelny pouze na pokyn pedagogického dozoru, popř. vyučujícího, který je do jídelny přivedl a drží nad nimi dohled až do příchodu dozorujícího učitele.
 2. Do jídelny přichází žáci pouze v době svačin (služba vyzvedne svačinu) a na oběd.
 3. Použité nádobí a příbory odevzdá po jídle do odkládacího okénka.
 4. Žáci se u výdejního okénka řeknou o množství stravy, které jsou schopni sníst. Pokud budou mít málo, mohou požádat o přídavek.
 5. Žáci se v jídelně chovají slušně, dodržují zásady správného stolování, nekřičí, nenechávají na stole zbytky jídla a nádobí.
 6. Všem strávníkům je zakázáno odnášení nádobí ze školní stravovny.
 7. Do školní jídelny není povolen vstup žákům, kteří nebyli daný den ve škole a jsou ve stavu nemocných.
 8. V době nemoci žáka může oběd vyzvednout rodič pouze první dne nemoci od 11.00 do 11.30 hod. Ostatní dny - v době nemoci, je rodič povinen odhlásit!
 9. Za pořádek ve školní jídelně zodpovídá dozor dle rozpisu. Za žáky školní družiny nesou zodpovědnost vychovatelky ŠD.
 10. Stravné na další kalendářní měsíc je možno zaplatit v sekretariátu ZŠ vždy poslední týden v měsíci dle úředních hodin.
 11. Odhlásit oběd lze osobně, telefonicky, nebo sms na daný den nejpozději do 7.30 hod. Na další dny pak do 14.30hod. každý den. Tel. číslo 312273090, 725819077, nebo jidelna@zsmsjiraskova.cz
 12. Neodhlášený oběd si může rodič vyzvednout do vlastních nádob denně od 11.00 do 11.30 hod.
 13. Stravovna slouží i ke stravování zaměstnanců Základní školy Kladno, Jiráskova 457.
 14. Připomínky k pokrmům hlásí strávník vedoucí školní jídelny. Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně pedagogickému dozoru. Děti nenutíme dojídat nandané jídlo.
 15. Za čistotu ve školní jídelně během výdeje stravy odpovídají kuchařky. Za úklid jídelny mimo výdejní dobu odpovídá příslušná uklízečka.

Ke stažení