Základní informace o školní družině

Naše školní družina je rozdělena do čtyř oddělení. 

 1. ŠD U Kuželky - pavilon I, vychovatelka Tereza Zukriegelová, do oddělení dochází žáci 1. třídy
 2. ŠD U Pastelky - pavilon H, vedoucí vychovatelka Kateřina Jehličková, do oddělení dochází žáci 2. třídy
 3. ŠD U Píšťalky - pavilon F, vychovatelka Lucie Jehličková, do oddělení dochází žáci 3. třídy 
 4. ŠD U Kostičky - pavilon H, vychovatelka Iva Horešovská, do oddělení dochází žáci 0. třídy

Ranní provoz začíná každý den v 6:30 hodin a končí odchodem žáků na vyučování. Ranní docházka není závazná.
Odpolední provoz začíná od konce vyučování a končí v 17:00 hodin.

Naším cílem je, aby se děti každý den do školní družiny těšily a domů odcházely s hezkými zážitky. 

Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu školní družiny, ve kterém se prolínají různé činnosti - odpočinkové, rekreační, zájmové (výtvarné, pracovní, hudební, sportovní, přírodovědné či společensko-vědní) a příprava na vyučování formou didaktických her. 

Každý rok se věnujeme tematické celoroční hře. Jejím úkolem je děti motivovat ke správnému a slušnému chování ve školní družině, jídelně, škole i na veřejnosti, dodržování zásad správného stolování a hygieny, provádění pravidelného úklidu hraček, her a svých věcí v šatně, zúčastňování se družinových akcí, k větší aktivitě a zejména ke vzájemné pomoci, ohleduplnosti a toleranci. 

Pravidelně pořádáme mimořádné družinové akce nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, prarodiče, příbuzné, kamarády i širokou veřejnost. Z každé akce jsou pak na webových stránkách školní družiny v sekci Akce družiny zveřejněny fotografie. 

Děti též dochází do zájmových kroužků, např. sportovní hry, keramika, mažoretky, dovedné ruce či sportovní cvičení pro děti. 

Každoročně pro děti pořádáme letní příměstský tábor. 

Odchody ze ŠD

 • Odchody žáků ze ŠD se řídí časem uvedeným na Zápisním lístku.
 • Dítě smí vyzvednout pouze osoba, která je uvedena na Zápisním lístku.
 • Po odchodu ze ŠD přebírají odpovědnost za žáky rodiče.

Aby nebyla narušována činnost oddělení, z bezpečnostních a hygienických důvodů jsou pro odchody dětí stanoveny tyto časy:

 • po obědě (do 13:30 hodin) 
 • po kroužku
 • v 15:00 hodin po vycházce a kdykoli po této hodině

Mimořádné uvolňování

Děti mohou být ze ŠD uvolňovány pouze na písemnou žádost rodičů. Na ústní vzkazy, telefonáty či SMS zprávy vychovatelky nesmí žáky ze ŠD uvolnit! 

 • Formulář žádosti o uvolnění je k dispozici v Dokumentech družiny, nebo u vychovatelek.
 • Žádost musí obsahovat: jméno žáka, třída, datum a hodina odchodu, zda žák odchází samostatně či v doprovodu, podpis zákonného zástupce.
 • Po domluvě je možné žádost o uvolnění ze ŠD zaslat na e-mailovou adresu druzina.omluvenky@zsmsjiraskova . Dítě nebude uvolněno na základě SMS zprávy, nebo po telefonickém hovoru. 
 • Omluvenky se archivují.
   

V případě, že žák v ŠD zůstane po 17:00 h, rodič neinformuje vychovatelku o nestandardní situaci a vychovatelce se nepodaří během čekací doby (15 min.) zkontaktovat zákonného zástupce, jedná dle legislativy a předá žáka prostřednictvím Městské policie příslušné sociální pracovnici.