Základní informace o školní družině

Rychlý kontakt

Mobil: 737 245 229

Další kontakty

Do dvou oddělení školní družiny dochází celkem 57 žáků.

Ranní provoz začíná každý den v 6:30 hodin a končí odchodem žáků na vyučování. Ranní docházka není závazná.

Odpolední provoz začíná od konce vyučování a končí v 16:30 hodin.

Za bezpečnost žáků v družině zodpovídá vychovatelka od příchodu až do odchodu žáka ze ŠD.

V době mimoškolního vyučování ŠD naplňuje péči o svěřené žáky těmito pravidelnými činnostmi: odpočinkovými, rekreačními, zájmovými a tělovýchovnými. Žáci mají každý den možnost rekreačního pobytu venku, pokud to počasí dovolí.

V rámci ŠD pracují žáci podle svého zájmu v kroužcích. Žáci se učí pracovat v kolektivu, respektují pravidla hry, vzájemně si pomáhají a komunikují s ostatními. ŠD pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, v němž se prolínají různé činnosti.

Odchody ze ŠD

  • Dítě smí vyzvednout pouze osoba, která je uvedena na zápisním lístku.
  • Odchody žáků ze ŠD se řídí časem uvedeným na zápisním lístku.
  • Po odchodu ze ŠD přebírají odpovědnost za žáky rodiče.

Aby nebyla narušována činnost oddělení, z bezpečnostních a hygienických důvodů jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby:

  • po obědě (do 13:30 hodin) 
  • po kroužku
  • v 15:00 hodin po vycházce a kdykoli po této hodině

Mimořádné uvolňování

Děti mohou být ze ŠD uvolňovány pouze na písemnou žádost rodičů. Na ústní vzkazy, telefonáty či SMS zprávy vychovatelky nesmí žáky ze ŠD uvolnit! 

  • Formulář žádosti o uvolnění je k dispozici v Dokumentech družiny, nebo u vychovatelek.
  • Žádost musí obsahovat: jméno žáka, třída, datum a hodina odchodu, podpis zákonného zástupce.
  • Po domluvě je možné žádost o uvolnění ze ŠD zaslat na e-mailovou adresu vychovatelek. Dítě nebude uvolněno na základě SMS zprávy, nebo po telefonickém hovoru. 
  • Omluvenky se archivují.

 

V případě, že žák zůstane ve ŠD po 16:30 hod. a rodič neinformuje vychovatelku o nestandardní situaci a vychovatelce se nepodaří během čekací doby (15 min.) zkontaktovat zákonného zástupce, jedná dle legislativy a předá žáka prostřednictvím Městské policie příslušné sociální pracovnici.

Ke stažení